Participació ciutadana i Noves Tecnologies

Informa't

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que: 

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:


Títol XIV. Capítol II. Participació ciutadana 

Article 156 Publicitat de les sessions 

156.1  Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern. 

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació. 

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. 

Article 157 Dret de petició 

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

Òrgans de participació sectorial

Aquest Ajuntament no disposa d'òrgans de participació sectorial, com consells terrotorials, consells de ciurtat o consells sectorials.

Opina

Coneix els projectes i els programes en curs de l'Ajuntament per si vols dir-hi la teva. A l'apartat " Plans, campanyes i programes " podràs consultar-los. De tots ells, el Pla que engloba totes les actuacions del mandat és el " Pla d'Actuació Municipal " (PAM), del qual pots consultar el procés d'elaboració i les esmenes efectuades per la ciutadania.

Envia'ns les teves propostes

Fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho amb la presentació d'una instància electrònica a l'Ajuntament, que quedarà registrada. O bé per les altres vies de contacte que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta posa a la teva disposició. Les trobaràs totes a l'apartat "Contacta amb l'Ajuntament"

Notícies

  • 9 d'octubre de 2018 L'Ajuntament instal·la càmeres de seguretat als accessos del municipi Càmeres de vigilància

    L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per tal de potenciar el servei  ja existent de vigilància municipal i  per tal de desenvolupar una major política de seguretat al municipi ha instal·lat tres punts de control amb càmeres de seguretat en els accessos del municipi.

  • 8 d'octubre de 2018 L'operadora Goufone desplegarà xarxa pròpia al municipi de Sant Julià de Vilatorta Goufone

    L'operadora Goufone ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que també vol desplegar xarxa pròpia al nostre municipi. Amb aquesta mesura l'Ajuntament creu que es pot arribar a una part més gran de la població, especialment als barris de Pleuna i les Pedreres, que de moment no tenen servei de fibra òptica. Recordeu que si la fibra passa per la vostra façana l'empresa us demanarà autorització per propiciar aquest desplegament.

  • 2 d'octubre de 2018 La plataforma 1 d'octubre recorda 1 any de la celebració de l'1-O L'alcalde llegint el manifest

    El dilluns va fer un any de la celebració del referèndum de l'1-O i per recordar aquells fets, la plataforma 1 d'octubre va convocar una concentració a les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament, on l'alcalde va llegir el manifest per exigir els drets democràtics i denunciar al represió. L'acte es va acabar amb el cant dels segadors per part de tots els assistents. Per altra banda, la plataforma 1 d'octubre va convocar tothom a sumar-se a la concentració commemorativa de l'1 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça Major de Vic.

Activitats

Darrera actualització: 19.02.2018 | 17:18