Participació ciutadana i Noves Tecnologies

Informa't

Normativa de participació ciutadana

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que: 

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:

Títol XIV. Capítol II. Participació ciutadana 

Article 156 Publicitat de les sessions 

156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern. 

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació. 

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. 

Article 157 Dret de petició 

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

 

Òrgans de participació

L'Ajuntament només disposa d'un òrgan sectorial: el consell de joventut. Aquest òrgan està composat pel Consell de Joventut de Tupinots i la regidoria de joventut, salut, igualtat i consum i és un mecanisme de participació amb una finalitat vehicular d'aquelles propostes relacionades en l'àmbit de joventut que es vulgui plantejar a l'Ajuntament. El consell de joventut ha col·laborat en el plantejament de moltes activitats del municipi com en són la Fira d'Entitats o la Fira del Tupí, entre d'altres, i es concentra principalment en les activitats organitzades durant la Festa Major.

 • Per a qualsevol consulta o proposta relacionada amb l'àmbit de joventut us podeu posar en contacte amb el Consell de Joventut Tupinots a: tupinots@hotmail.com
 • Per a més informació del Consell de Joventut i les actes de les reunions podeu consultar el següent enllaç .

A part d'aquest òrgan sectorial l'Ajuntament no disposa d'altres òrgans com consells territorials, consells de ciutat o altres consells sectorials. No obstant, puntualment es convoquen reunions amb els veïns per a aquells temes d'interès local en els quals sigui necessària la participació ciutadana.

 

Opina

Coneix els projectes i els programes en curs de l'Ajuntament per si vols dir-hi la teva. A l'apartat " Plans, campanyes i programes " podràs consultar-los. De tots ells, el Pla que engloba totes les actuacions del mandat és el " Pla d'Actuació Municipal " (PAM), del qual pots consultar el procés d'elaboració i les esmenes efectuades per la ciutadania.

Envia'ns les teves propostes

Fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho amb la presentació d'una instància electrònica a l'Ajuntament, que quedarà registrada. O bé per les altres vies de contacte que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta posa a la teva disposició. Les trobaràs totes a l'apartat "Contacta amb l'Ajuntament"

Notícies

 • 16 de maig de 2019 El cable de fibra òptica arriba a Vilalleons Instal·lació fibra òptica

  Aquesta setmana l'empresa Goufone ha instal·lat el cablejat que dona accés a la Fibra Òptica als veïns de Vilalleons.

 • 10 d'abril de 2019 Activem el civisme al poble civisme

  El nostre municipi té la particularitat de tenir un traçat de carrers molt gran, amb arbrat abundant i unes places i jardins generosos. L'espai públic és per gaudir-lo. Per aquest motiu s'inverteixen bona part de recursos municipals per la seva conservació. Tota la gent vilatortina hem de gaudir d'aquests espais, i els hem de respectar perquè siguin sostenibles pel que fa al seu manteniment.

 • 9 d'abril de 2019 Necessites votar per correu a les Eleccions Generals? Vot correu

  Si el 28 d'abril penseu que no podreu acudir al col·legi electoral,  teniu temps fins el 18 d'abril per sol·licitar el vot per correu a les eleccions generals.

Activitats

Darrera actualització: 12.02.2019 | 17:47